Algemene Voorwaarden

Square

www.annettefotografie.com

Mevrouw A. Schalbroeck-Gouma handelend onder de naam Annette Fotografie (hierna: Fotografe) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81702906 en is gevestigd aan  2e Hogenbanweg 107c, 3042 AX te Rotterdam

Definities:

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Dagen : kalenderdagen
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Partijen

De in deze voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: opdrachtgever/klant en Annette Fotografie (fotografe).

Fotografe

De fotografe zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur en reserveapparatuur, de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. De fotografe zal op tijd op de locatie(s) aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van de opdrachtgever.

Auteursrechten

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotografe, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotografe.
3. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, indien anders bij begin aangegeven door opdachtgever/klant.
4. Klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotografe.
6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van fotografe, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotografe.
10. Elk gebruik van een werk van fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotografe.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotografe, rekent fotografe drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Portretrecht

Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotografe schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid

1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
3. Fotografe is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer klant niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:
3.1. Wanneer op de locatie de omstandigheden dermate tegenvallen,
waardoor fotografe zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Denk hierbij aan slecht verlichte kerken, donkere feestlocaties of slecht verlichte binnen locaties tijdens een fotoshoot etc. Klant kan de wens uitspreken om op locatie tijdens bv een ceremonie sfeerverlichting dan wel kaarslicht te gebruiken. De fotografe is dan niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit in de vorm van ruis in de foto’s.
3.2. De klant kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. De fotografe is echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze wens niet gerealiseerd kan worden. Dit ziet de fotografe als overmacht en is hier dan niet aansprakelijk voor.
3.3. Tevens is de fotografe niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit tijdens belangrijke fotomomenten als deze word veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Denk hierbij aan familieleden en gasten die mee gaan fotograferen en eventueel mee gaan flitsen met eigen camera’s, andere (professionele) fotografen of videografen.
4. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotografe geleverd zijn.
5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Onvoorziene omstandigheden

Bij een reportage zal de fotografe altijd persoonlijk aanwezig zijn. In heel uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de fotografe door onvoorziene en/of zeer ernstige omstandigheden zoals ziekte, ongeval of ernstige calamiteiten, niet in staat is om als fotografe op genoemde datum op te treden. Mocht de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een gelijkwaardige vervanger te vinden, dan is de fotografe slechts aansprakelijk voor het retourneren van de aanbetaling.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval; zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Klant kan fotografe voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Zorg

De fotografe doet al het mogelijke om de foto’s met de uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de foto’s verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de schuld van de fotografe, is de fotografe slechts retournering van alle betalingen verschuldigd.

Verkeersboetes

Fotografe zal tijdens zijn werkzaamheden de auto van de opdrachtgever blijven volgen, indien de opdrachtgever verkeersovertredingen begaat en de fotografe de opdrachtgever volgt en hierdoor ook verkeersovertredingen begaat, dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Als de fotografe overtredingen begaat om tijdig aan zijn opdracht te beginnen, dan zijn deze overtredingen voor rekening van de fotografe. Boetes ivm fout parkeren ivm ontbreken vergunning of op aanwijzing van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de fotografe zich keurig aan de verkeersregels houdt ten tijden van de opdracht / volgen van de opdrachtgever en hierdoor foto momenten mist is de fotograaf niet aansprakelijk.

Bewaartermijn

De uiteindelijke selectie van (RAW) fotobestanden worden ‘onbeperkt’ bewaard. De gehele gefotografeerde serie (bijvoorbeeld 2000+  foto’s), wordt echter maar enkele weken bewaard. Dit om de opslag beheersbaar te houden.

Werkwijze

 1. Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
 3. De uiteindelijke reportage wordt door de fotografe zorgvuldig samengesteld, op basis van eigen technisch en creatief inzicht, waarbij de reportage een zo volledige mogelijke weerspiegeling vormt van de dag op de uren dat de fotografe aanwezig is geweest. De geselecteerde foto’s worden stuk voor stuk nabewerkt, wat wil zeggen dat ze worden gecontroleerd op scherpte, uitsnede, kleur en contrast en eventuele onregelmatigheden.
 4. Alle foto’s worden gemaakt in kleur. Omzetting naar zwart-wit of sepia van maximaal een 25-tal foto’s is inbegrepen. Meer foto’s kunnen worden omgezet tegen een meerprijs van 20 euro incl. BTW per 10 foto’s.
 5. Fotografe zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
 6. Klant verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Faillissement/surséance

Zowel de fotografe als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de fotografe het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotografe.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotografe aan klant medegedeeld. Of fotografe besluit om bestaande ondertekende opdracht Bruidsreportages te respecteren onder de oude algemene voorwaarden.
3. Indien klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotografe en klant is Nederlands recht van toepassing.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotografe en klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Annuleren van de opdracht

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook (inbegrepen zijn oorlog, epidemieën, pandemie, watersnood of andere natuurrampen, vertragingen of veranderingen veroorzaakt door oorlog, oorlogsdreiging, terroristische acties of bedreigingen, sluiting van luchthavens, burgeroorlog, vakbondsacties, stakingen of technische transportproblemen) heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / WhatsApp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid. Wanneer de opdrachtgever de opdracht verplaatst naar een andere datum en de fotografe is op die datum niet meer beschikbaar, wordt een reeds betaald voorschot niet terugbetaald.

 • Bij annuleringen binnen 5 dagen voor reportage aanvang is de fotografe genoodzaakt 100% van het reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang reportage wordt 75% van het totaalbedrag (zonder de prijs van het album) in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 300 euro.
 • In het geval van een bruidsreportage, die gepland staat in de periode april tot en met oktober dan wordt bij annulering 1 tot en met 5 maanden voor de geplande datum 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht met een minimum van 300 euro (meestal is dit de aanbetaling).

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotografe, nadat klant hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door klant brengt fotografe tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening.

HUWELIJK ( aanvullend )

Reportage

De reportage kan de volgende onderdelen bevatten: voorbereidingen bruid/bruidegom thuis of bij kapper/visagist. Aankomst bruidegom en/of ophaalmoment. Accessoires zoals schoenen, bruidsboeket, ringen. Familie en/of groepsfoto’s. Burgerlijke huwelijksceremonie/kerkelijke inzegening/fotoreportage op locatie/receptie/diner/feest/overig.

Bij aanvang diner zullen alleen sfeerfoto’s worden gemaakt. De fotografe maakt in de regel geen foto’s tijdens het diner (oftewel van etende mensen). De fotografe is niet verantwoordelijk voor het bemannen van een eventueel aanwezige Photo Booth.

Lunch / diner

Er wordt gezorgd voor een gezonde maaltijd voor de fotografe.

Vergoeding

De vergoeding en afgesproken prijs voor de reportage is incl. BTW. Er wordt gewerkt op basis van een pakkettarief en een uurtarief à 90 euro per uur. Inbegrepen zijn: voorgesprek, de volledige reportage, een USB met de door de fotografe samengestelde selectie van de foto’s op hoge resolutie als hoogste kwaliteit JPG’s, een verrassing album, foto album ( bij een reportage van 10 uur of langer), alle nabewerking en reiskosten binnen Nederland. Niet inbegrepen zijn parkeerkosten en eventuele verkeersboetes.

Uitloop (Extra uren)

De aanvangstijd en eindtijd zijn schriftelijk met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat er bij nader inzien verzocht word om eerder te beginnen of om aan het eind van de dag langer te blijven. Er wordt geen toeslag berekent binnen een marge van 25 minuten. Bij een uitloop van meer dan een 25 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per 1 uur extra is 90 euro.

Het is mogelijk dat de fotografe op de trouwdag door de ceremoniemeester of directe familie wordt gevraagd om langer te blijven, doordat familieleden of een speciale speech hebben, of een sketch willen opvoeren etc. Tijdens jullie trouwdag gaat de fotografe hierover niet in overleg met het bruidspaar omdat het hierbij meestal om verrassingen gaat waar het bruidspaar zelf nog niets vanaf weet. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de klant hierop gewezen en geeft hij wel of geen toestemming om dan langer te blijven.

Tevens gaat de fotografe er vanuit dat dit ook goed doorgegeven word aan de ceremoniemeester en directe familieleden.

Aanbetaling

Fotografe vraagt de klant een aanbetaling van 250 euro te doen. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na dagtekening van de (elektronische) factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende bruidsreportage ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Annette Fotografie.

Betaling

Maximaal 1 dag voor jullie huwelijk moet het restbedrag, dit is inclusief het bedrag van het gekozen album, overgemaakt te zijn. De klant ontvangt een (elektronische) factuur om het restant bedrag over te maken aan Annette Fotografie.

Binnen Nederland is het verzenden van de usb stick en album bij de prijs inbegrepen. Belgie en Duitsland is dit 65 euro. Daarbuiten kan dit tarief afwijken.

Oplevering

 1. De foto’s worden normaliter binnen 6 weken na de trouwdatum opgeleverd (afhankelijk van de drukte). De levering van foto-albums is gebonden aan de levertermijn van de leverancier.
 2. Fotografe levert foto’s in hoge resolutie JPG.
 3. Fotografe levert geen onbewerkte (RAW)bestanden.
 4. Fotografe levert een minimum aantal foto’s, naar gekozen pakket. Hierbij zorgt de fotografe voor de selectie van de foto’s.

Fotoalbum

Fotoboeken/fotoalbum worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotografe ontworpen. Zodra er een eerste proefdruk klaar is wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. De klant heeft dan de mogelijkheid om eventuele wensen/wijzigingen door te geven. Dit heeft een maximum van 2 keer kosteloos, daarna zal er 30 euro per keer wijzigen in rekening worden gebracht. Een album wordt pas besteld na definitief akkoord door de klant. De leverancier van deze albums hanteert een eigen levertermijn van ongeveer 3-6 weken. Fotografe is niet aansprakelijk indien er vanuit deze leverancier een vertraging in levering optreed.

Eigen aanpassingen en afdrukken

Het staat het bruidspaar vrij om zelf foto’s te laten afdrukken of vergroten strikt voor eigen gebruik. De foto’s mogen echter op generlei wijze technisch worden aangepast, bewerkt of veranderd.

Exclusief recht

De fotografe zal de enige professionele fotograaf/fotografe zijn tijdens het huwelijk en de festiviteiten. De fotografe zal op geen enkele manier worden gehinderd door gasten die ook foto’s willen maken.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande toestemming of aankondiging aangepast of gewijzigd worden.